Doprava zdarma od 1240Kč.     Expresní doručení do 2 dnů.
0

Upozornění

Při výměně nebo vrácení nepoužitého zboží je nutné dodržet následující podmínky: zboží musí být nepoškozené, nesmí být použito, musí být kompletní, zboží nesmí být odebrána cedulka, společně se zbožím dodejte správně vyplněný formulář na vrácení a reklamaci zboží spolu s originálním dokladem o zaplacení, na zboží které nám zašlete, nesmí být vystavena žádná dobírková suma!

Povinnost kupujícího při převzetí zboží od dopravce

Při uplatňování reklamace platí ustanovení článku č. 8 "Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)" Obchodních podmínek pro zásilkový prodej zde.
Kupující je oprávněn při převzetí zásilku prohlédnout a v případě zjištění zjevného poškození povrchu obalu zásilky, případně zjevného vnitřního poškození nebo ztráty části obsahu je povinen toto poškození nebo ztrátu reklamovat ihned při přebírání u kurýra dopravní společnosti. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být ihned sepsán reklamační zápis. Dopravce je povinen takový zápis sepsat. Kupující je povinen umožnit dopravci, aby se před sepsáním zápisu o škodě osobně a fyzicky přesvědčil o rozsahu škody. Další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena v souladu s pokyny dopravce.

Reklamace neúplnosti zásilky nebo mechanické poškození zboží

Pokud není poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí kupujícím zjevná, je kupující povinen oznámit prodávajícímu vznik škody bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil, nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zásilky na e-mail obchod@origos.sk nebo telefonicky v pracovní dny na +421 918 783 362. Pozdější reklamace tohoto druhu bude možné uznat, pouze pokud kupující prokáže, že reklamované vady mělo zboží již v době jeho převzetí.

Odpovědnost za vady prodaného zboží

Vady, které nemohly být zjištěny při převzetí zboží, a na které se vztahuje záruka, je povinen kupující reklamovat písemně na e-mail obchod@origos.sk nejpozději poslední den záruční doby. Kupující má právo požadovat odstranění vad v případě, že je to možné nebo může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě, že není možné vady odstranit, má kupující právo na výměnu vadného zboží za nové nebo vrácení peněz. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a nedá se ani reklamovat.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. Rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou. Pokud takový postup není možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na nápravu a to:

náhradním dodáním zboží
přiměřeným snížením kupní ceny
odstoupením od smlouvy

Postup při uplatňování reklamace

Při uplatňování reklamace Vás prosíme, v zájmu rychlého vybavení, dodržovat následující postup:

1. Kontaktujte nás e-mailem na obchod@origos.sk nebo telefonicky v pracovní dny na +421 918 783 362, kde uvedete následující informace:

číslo objednávky (hrubě vyznačeno číslo na Vaši objednávce jako např. PD00020 nebo na vystavené faktuře),
číslo prodejního dokladu (číslo faktury např. FV091022),
krátký popis závady produktu, případně fotografii.

2. Nejpozději do 2 pracovních dnů Vám budou zaslány informace a reklamační protokol na Váš e-mail nebo telefonicky oznámeno o dalším postupu a způsobu vyřizování reklamace.

3. Reklamované zboží je třeba doručit na adresu prodávajícího: Origos Group s.r.o., Logisticky park ETOP 302, 020 62 Horovce, spolu s přesným popisem druhu a označením rozsahu vady, který je rovněž třeba poslat na e-mail obchod@origos.sk se záručním listem a originálem dokladu o zaplacení, který slouží jako záruční list. Zboží zasláno na dobírku prodávající nepřebírá. Zboží doporučujeme pojistit.

4. O reklamaci rozhodneme ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty máte jako spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo máte právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

5. O výsledku reklamace Vás budeme informovat bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky a zároveň Vám bude prostřednictvím e-mailu, resp. doporučenou poštou doručena kopie reklamačního protokolu.